Privacy verklaring
Sebastian Muziekonderricht, gevestigd aan het Krachtenveld 28 te Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Sebastian Muziekonderricht
Krachtenveld 28
3893CD Zeewolde
T: 06 –52136697
M: info@sebastianmuziek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Sebastian Muziekonderricht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hier vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; geboortedatum;  telefoonnummer en e-mailadres.

Sebastian Muziekonderricht verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen.
Het afhandelen van uw betaling; om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; u te informeren over wijzigingen van onze diensten.
Sebastian Muziekonderricht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Als u geen overeenkomst meer heeft met Sebastian Muziekonderricht zullen uw persoonsgegevens uit het gegevensbestand verwijderd worden.
Sebastian Muziekonderricht bewaart uw adresgegevens maximaal 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Sebastian Muziekonderricht deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sebastian Muziekonderricht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail sturen naar info@sebastianmuziek.nl. Indien dit niet mogelijk is, kunt u een brief naar ons postadres sturen.

Sebastian Muziekonderricht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Uw gegevens worden in een beveiligd offline bestand bewaard. Daarnaast is er een gecodeerde verbinding met sebastianmuziek.nl. Codering met een digitaal certificaat zorgt ervoor dat informatie privé blijft bij de verzending van of naar de https-website sebastianmuziek.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Sebastian Muziekonderricht kan deze privacyverklaring wijzigen.

Privacyverklaring 24 mei 2018