Algemene bepalingen

  • De lessen beginnen in week 35 2023
  • Jaarlijks worden 36, 18 of 10 lessen gegeven tot ongeveer eind juni 2024 al naar gelang het gekozen lessenpakket. De inschrijving wordt dan verlengd, tenzij voor 15 juni 2024 schriftelijk is opgezegd. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Dit met uitzondering van de lessenpakketten van 10 introductielessen.
  • Lesgeld per seizoen. Lesgeld kan in een of twee termijnen worden voldaan of in overleg in meerdere termijnen. Dit met uitzondering van de lessenpakketten van 10 introductielessen en 10 lessen 30 minuten individueel. Deze moeten vooraf in een keer worden voldaan
  • Vakanties grotendeels gelijk met het onderwijs in Zeewolde. (zie vakantie rooster https://www.sebastianmuziek.nl/informatie/vakanties/)
  • Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken lessen, is geen restitutie van het lesgeld mogelijk, tenzij bij langdurig verzuim (meer dan 4 lessen) wegens ziekte van de leerling. In dat geval zal na indiening van een schrif­telijke verklaring van de dokter, restitutie worden verleend voor het i.v.m. de ziekte niet gevolgde lessen. In enkele gevallen kan er in geval van ziekte of overmacht, in overleg met de docent, gekozen worden om een les via beeldbellen te volgen
  • Bij afwezigheid van de docent wegens ziekte, dienen de lessen doorbetaald te worden. Als de afwezigheid langer dan twee lessen duurt, zal Sebastian Muziekonderricht voor vervanging zorgen.
  • Sebastian Muziekonderricht is niet aansprakelijk voor evt. uit de muziekles voortvloeiende persoonlijke schade of schade aan eigendommen, noch voor evt. door de leerling veroorzaakte schade.
  • Bij leerlingen vanaf 21 jaar en ouder zijn wij verplicht om 21% BTW te rekenen boven op ons tarief.
  • U bent op de hoogte van onze privacy verklaring